تاریخچه برند

نقطــه آغــاز هــر برنــدی، تلاقــی همزمــان خلاقیــت و همــت عالــی اســت.

سـال 1350 شمسـی، نقطـه پیدایـش شـرکت چـرم آفتـاب، توسـط خانـدان پورمنطقـی بـود. برنــدی کــه از فــراز و فرودهــا بــا ســربلندی گذشـته و سـالها بـه عنـوان تأمیـن کننـده‌ی چـرم بهتریـن برندهـای ایرانـی و غیرایرانـی، از خوش‌نامـی و اعتبـار بالایـی برخـوردار اسـت.

آقــای امیرحســین پورمنطقــی، نســل ســوم ایــن کســب وکار خانوادگــی، برنــد مَنــطِ را خلــق نمـــود. داشــتن کارخانه‌هــای عظیــم بــا خطــوط کامــل فــرآوری پوســت، طراحــی و تولیـد اختصاصـی کالاهـای چرمـی، اسـتفاده از دانـش روز جهـان در کنـار تجـارب چنـد دهه فعالیـت و فروشـگاه‌های متعـدد در داخـل و خــارج از کشــور، نشــان‌دهنده‌ی قــدرت برنــد بـوده و موجـب جلـب اعتمـاد شـرکای تجـاری آن شــده اســت.

برند چرم منطِ (Mante Leather) آفریده نسل سوم از خانواده پورمنطقی، آقای امیرحسین پورمنطقی است. واژه مَنطِ به پاس ارج نهادن به خلاقیت و نوآوری پدر در تلفیق هنر ذاتی او در پدید آوردن آثاری فاخر از چرم طبیعی انتخاب شده است. همچنین ادای احترامی به تلاش بزرگ خاندان برای گرامیداشت یاد اوست.

داشتن کارخانه‌های عظیم با خطوط کامل فرآوری پوست، طراحی و تولید اختصاصی کالا های چرمی استفاده از دانش روز جهان در کنار تجارب چند دهه فعالیت و فروشگاه های متعدد در داخل و خارج از کشور، نشان دهنده‌ی قدرت برند بوده و موجب جلب اعتماد شرکای تجاری آن شده است.

aftab-skew

منطِ به پشتوانه چرم آفتاب، صاحب تجربه همکاری با بیشتر برندهای چرم ایرانی و خارجی است. از رقابت نمی‌هراسد اما رقیبی برای این حجم از خلاقیت و هنر خود نمی‌بیند. جایگاه این برند، به دلیل دارا بودن کارخانه تولید چرم و طراحی و دوخت اختصاصی محصولات چرمی از ثبات واقعی برخوردار است. چرم منطِ قادر به طراحی متریال و سفارشی سازی هر نوع محصول بر اساس نیاز مشتریان است. سرعت رشد بالای توسعه بخش فروشگاهی منطِ، نشان اعتماد سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری برای راه‌اندازی شعب جدید در داخل و خارج از کشور است.

محصولات چرم منطِ

کیف های زنانه
چرم مَنطِ

برای دنبال کردن مد روز جهان کافیست مَنطِ را دنبال کنید.

کیف‌های منط، به‌سان آثار هنری ماندگار، دست‌رنگ شده که از چرم‌های خالص و طبیعی تولید می‌شود.

کفش های زنانه
چرم مَنطِ

کفش‌های زنانه مَنطِ فقط برای راحتی و دوام طراحی نشده‌اند. این محصولات حاصل تلاش هنرمندانه‌ای هستند، برگرفته از عاشقانه‌های طبیعت که برای خاص بودن شما طراحی شده‌ اند. زیره‌ی دست ساز، حسی از لوکس بودن را برای شما به ارمغان می آورد.

کیف های مردانه
چرم مَنطِ

اصالت و شخصیت همزمان در محصولات سری آقایان کاربردی و در عین حال منحصربه‌فرد که جلوه‌ای از هنر ایرانی است. با استانداردهای جهانی برای نشان دادن ارزش آنچه از دل این محصولات بیرون می‌آید.

اکسسوری های
چرم مَنطِ

اکسسوری‌های چرم مَنطِ مخاطبان خود را با طبیعت پیوند می‌زند. کالایی برای گریز از مصنوعات و توجه به اصالت مفاهیم بهانه‌ای برای نمایش بیرونی از درون زیبای شما. این محصولات قابلیت سفارشی سازی به صورت دست دوز را دارا می باشند.

فروشگاه اینترنتی و آنلاین چرم منط

مَنطِ عزم خود را برای جلب مشارکت طراحان روز دنیا برای خلق محصولاتی با استانداردهای جهانی، استفاده از دانش روز جهان در طراحی و تولید محصولات و حفظ دائمی کیفیت چرم به عنوان یک اولویت تغییر ناپذیر دو چندان کرده است. از این رو، همگام شدن با سبک زندگی در حال تحول برای دستیابی به راندمان بالاتر، پیشرو بودن در طراحی و تولید محصولات چرمی و در ارائه مد روز جهان، تداوم روند تولید با بالاترین کیفیت و ‌متنوع‌ترین رنگ‌بندی و هم‌قدم بودن با طراحان جهانی صنعت چرم از اولویت‌های تیم برند مَنطِ است.

مدیرعامل و مؤسس

امیرحسین پورمنطقی در سال ۱۳۹۵ برند مَنـطـِ را بنیان نهاد. مَنـطـِ با بهره‌گیری از تجربه و تخصص50 ســاله خانــدان پورمنطقــی و با اســتفاده ازتمامــی ظرفیت‌هــا و امکانــات موجــود کــه همــواره با چاشـنی نـوآوری و خلاقیـت همـراه بـوده اسـت، اقـدام بـه طراحـی و تولیـد محصولاتـی بـه روز و بـا کیفیـت کـرده اسـت تـا بتوانـد سـهم بسـزایی در تأمین سـلایق مختلف علاقه‌مندان به این عرصه و فرهنــگ جدیــدی در تجربــه‌ی اســتفاده از چــرم طبیعـی را داشـته باشـد.